Můj Lov

Můj Lov
 
Atlas ryb
Celkem 63 druhů ryb
 
 
Jeseterovití
Z této čeledi u nás dosud trvale žije jediný druh z rodu jeseter. V přehledu jsou uvedeny také údaje o druzích, které byly v našich vodách v minulosti vzácně loveny, nebo které jsou vysazovány do soukromých revírů.
Jeseter malý (Acipenser ruthenus)
Jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedtii)
Jeseter sibiřský (Acipenser baeri)
Vyza velká (Huso huso)
Lososovití
Z čeledi lososovitých ryb je dnes v naší fauně přítomno celkem 6 druhů ze 4 rodů. Pouze dva druhy jsou u nás původní, rozšíření zbývajících je výsledkem úspěšné introdukce.
Hlavatka podunajská (Hucho hucho)
Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)
Pstruh obecný (Salmo trutta)
Síh peleď (Coregonus peled)
Síh severní (Coregonus lavaretus)
Siven americký (Salvelinus fontinalis)
Lipanovití
Z čeledi lipanovitých je v naší fauně původní pouze jediný druh z rodu lipan.
Lipan podhorní (Thymallus thymallus)
Blatňákovití
Z archaické čeledi blatňákovitých žije u nás jediný druh jako zástupce jediného rodu na evropském kontinentu. Je to prastarý původní prvek naší fauny a dunajský endemit.
Blatňák tmavý (Umbra krameri)
Štikovití
Zástupcem této čeledi je v naší ichtyofauně jediný druh z rodu štika, mající však mimořádný biologický i produkční význam.
Štika obecná (Esox lucius)
Kaprovití
Čeleď kaprovitých ryb je u nás velmi početně zastoupena. Je o skupinu nejen nejpočetnější, ale svými tvary i biologickými projevy velmi různorodou a pestrou. Původními elementy naší fauny je 29 druhů, zbývající byly introdukovány v hospodářském zájmu, nebo k nám pronikly samovolně. Je třeba zdůraznit, že všechny kaprovité ryby jsou v ekologii našich vodních biotopů zcela nezastupitelné a každý druh zde sehrává důležitou úlohu a plní svou funkci bez ohledu na hospodářský význam.
Amur bílý (Ctenopharyngodon idella)
Bolen dravý (Aspius aspius)
Cejn perleťový (Abramis sapa)
Cejn siný (Abramis ballerus)
Cejn velký (Abramis brama)
Cejnek malý (Abramis bjoerkna)
Hořavka duhová (Rhodeus amarus)
Hrouzek běloploutvý (Gobio albipinnatus)
Hrouzek dlouhovousý (Gobio uranoscopus)
Hrouzek obecný (Gobio gobio)
Jelec jesen (Leuciscus idus)
Jelec proudník (Leuciscus leuciscus)
Jelec tloušť (Leuciscus cephalus)
Kapr obecný (Cyprinus carpio)
Karas obecný (Carassius carassius)
Karas stříbřitý (Carassius auratus)
Lín obecný (Tinca tinca)
Ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus)
Ostrucha křivočará (Pelecus cultratus)
Ouklej obecná (Alburnus alburnus)
Ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus)
Parma obecná (Barbus barbus)
Perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus)
Plotice obecná (Rutilus rutilus)
Podoustev říční (Vimba vimba)
Slunka obecná (Leucaspius delineatus)
Střevle potoční (Phoxinus phoxinus)
Střevlička východní (Pseudorasbora parva)
Tolstolobik bílý (Hypophthalmichthys molitrix)
Sekavcovití
V čeledi sekavcovitých, obsahující výlučně sladkovodní ryby, jsou zařazeny druhy většinou malých rozměrů, s charakteristickým tvarem těla a způsobem života. Sekavcovití z naší fauny jsou rozděleni do 4 rodů, v každém je pouze po jednom druhu.
Mřenka mramorovaná (Noemacheilus barbatulus)
Piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis)
Sekavčík horský (Sabanejewia balcanica)
Sekavec písečný (Cobitis taenia)
Sumcovití
Sumcovití jsou z největší části sladkovodní ryby, příbuzné s kaprovitými. U nás je tato čeleď zastoupena jediným rodem a druhem, který je současně naší největší rybou.
Sumec velký (Silurus glanis)
Sumečkovití
Čeleď sumečkovitých ryb je původu severoamerického a středoamerického. V naší ichtyofauně je reprezentována jediným rodem a jediným druhem, velmi odolným proti nepříznivým podmínkám a současně nepříjemně žravým.
Sumeček americký (Ameiurus nebulosus)
Úhořovití
Čeleď úhořovitých je po mnoha stránkách velmi zajímavá. Také u našeho jediného zástupce z této čeledi tomu není jinak. Kromě charakteristického utváření těla je to především jeho dlouho tajemný způsob života a rozmnožování.
Úhoř říční (Anguilla anguilla)
Treskovití
Převážná většina příslušníků této čeledi jsou ryby jednoznačně mořské. Jak tomu v přírodě často bývá, výjimka potvrzuje pravidlo a v tomto případě jsou touto výjimkou druhy z rodu mník, kteří žijí ve vnitrozemských sladkých vodách. V našich vodách máme jediného zástupce čeledi treskovitých ryb.
Mník jednovousý (Lota lota)
Koljuškovití
V mořských i vnitrozemských vodách žije několik druhů malých obrněných a ostnitých rybek, patřících do čeledi koljuškovitých. U nás tuto čeleď reprezentuje jediný druh, který dobře snáší sladkou i slanou vodu, což je u jiných ryb vlastnost poměrně vzácná. I když u nás žije místně i ve volné přírodě, je a zůstane druhem vysloveně akvarijním.
Koljuška tříostná (Gasterosteus aculeatus)
Okounkovití
Čeleď okounovitých ryb je svými znaky a způsobem života blízká rybám okounovitým. Tato příbuznost obou čeledí vyplývá ostatně již z jejich českých názvů. Okounci jsou u nás zastoupeni dvěma různými druhy, které k nám byly dovezeny ze Severní Ameriky, jejich hospodářský přínos je však nevalný.
Okounek pstruhový (Micropterus salmoides)
Slunečnice pestrá (Lepomis gibbosus)
Okounovití
S výjimkou drsků, kteří žijí převážně v silně proudících úsecích toků, dávají ryby čeledi okounovitých přednost vodám stojatým a mírně tekoucím.
Candát obecný (Sander lucioperca)
Candát východní (Sander volgensis)
Drsek menší (Zingel streber)
Drsek větší (Zingel zingel)
Ježdík obecný (Gymnocephalus cernuus)
Ježdík žlutý (Gymnocephalus schraetser)
Okoun říční (Perca fluviatilis)
Hlaváčovití
Čeleď hlaváčovitých obsahuje značný počet druhů. Jsou to většinou malé ryby, žijící při dně řek, jezer a v příbřežních oblastech moří. Ve fauně našich ryb je z této čeledi zastoupen pouze jediný druh.
Hlavačka skvrnitá (Proterorhinus marmoratus)
Vrankovití
Z čeledi vrankovitých žijí u nás pouze dva druhy, zařazené do rodu vranka. I když jde o ryby malých rozměrů, poutají pozornost svým podivným tvarem těla a způsobem života a pohybu při dně. Jejich nároky na vysoký stupeň čistoty vody jsou příslovečné.
Vranka obecná (Cottus gobio)
Vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus)

‹‹ Zpět na úvodní stranu

Můj Lov
 
         
Uživatel
Přezdívka

Heslo

Registrace  Změna hesla
         
   
 
         
Dnes
Středa 19. února 2020
svátek má Patrik
         
 
         
Předpověď počasí

         
 
Novinky |  Můj lov |  Trofeje |  Články |  Atlas ryb |  Prodejny |  Odkazy |  Diskuze |  Všeobecné podmínky  © 2020 Pavel Hrabal